Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Курс по Електробезопасност квалификационна група

   
1 Право за провеждане и удостоверяване на курс по електробезопаснот от 1 до 5  квал.група ЦПО „МИКС”  отговаря на чл. 18 от  Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Да обучава и Удостоверява Курс Електробезопасност с квал група.

Лиценз №200312149

2 Основание за провеждане на обучение:

 

1.       ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 19 ОТ 2005 Г.)

2.       ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

В сила от 22.08.2004 г.

3.       ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

В сила от 01.06.2005 г.

3 Удостоверение Издаденото Удостоверение е по образец /от приложение №3 към чл.22 от правилника/.

 

Кога се налага обучението: 1.      Периодичност; за изпълнителски персонал през 1 година, за ръководният персоал през  2 години, Или  определена от длъжностната характеристика.

2.      при постъпване на работа

3.      за повишаване на квалификационна група

4.      за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

4 Задължително обучението 1 квал.  група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

1. общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;

2. работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).

5 Задължително обучението 2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.

1. начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;

2. електротехнологическият персонал – електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;

3. практикантите и стажантите от средни учебни заведения и колежи с електротехническа специалност.

 

6 Задължително обучението 3 квал. група

1. изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;

2. оперативният и оперативно-ремонтният персонал;

3. лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;

4. допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;

5. настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.

7 Задължително обучението 4 квал. група

1. лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;

2. издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;

3. лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.

8 Задължително обучението 5 квал група

1. техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;

2. издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;

3. ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

 

ЗАПИШИ КУРС