Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

 

 

 


Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ

Задължителен ежегоден курс съгласно: наредба РД 07-2 и Наредба № 2 За Минималните Изисквания за Зравословни и Безопасни Условия на Труд при извършване на строително монтажни работи.

Програмата на обучението включва:

Тема 1 Специфика на Управление на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Идентифициране на Основните причини за трудовите злополуки при изпълнение на строително-монтажните работи и добри практики за тяхното избягване

Тема 2. Минимални изисквания за Здравословни и Безопасни Условия на Труд при извършване на Строително Монтажни Работи

Тема 3. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, длъжносното лице по безопасност и здраве, строителя, техическия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки

Тема 4. Организация на строителната площадка и безопасно изпълнение на Строително Монтажните Работи. Оценка на риска на всеки обект . План по безопасност и здраве.

Тема 5. Специфика на инструктажа и инструкциите по безопасност и здраве при работа в строителната фирма

Тема 6. Задължения на Координатора по безопасност и здраве в етапа на проектирането Тема 7. Задължения на Координатора по безопасност и здраве в етапа на изпълнението на строежите
Повече информация за курса
Обучаващата организация е Център за Професионално Обучение лицензиран о т НАПОО
След успешно завършване на курса получавате удостоверение приемано от всички контролни органи
Курсът е изчерпателен и практически насочен

Дистанционното провеждане на курса носи допълнителни ползи за всички наши клиенти:

– Стартират курсове много по-често, съответно не е нужно например да чакате да се събере група от 10 човека
– Имате достъп от всяка точка на България до най-уважаваните лектори
– Ефективно и експедитивно обучение
– Избягват се разходи за пътуване
– Избягват се разходи за хотели и командировки
– Избягва се отсъствие от работа

Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.

E-mail: firma_miks@abv.bg

 

? ЗАПИШИ КУРС ?