Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

 

 

 


Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Курса се провежда онлайн и е съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закон за техническите изисквания към продуктите, Закона на Камарата на строителите и др.

Легитимен Сертификат се издава за преминато обучение по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. Издаденото удостоверение може да си използва пред Камарата на строителите с цел участие в конкурси, пред ИТ и всички други случаи, в които се изисква.

Обучението е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.

Къде може да ви послужи този курс:

1. Участие в обществени и държавни поръчки, конкурси итъргове.
От кандидатствалите фирми вече задължително се изисква да имат лице за контрол на качеството в строителството, удостоверявайки това с документ за завършен курс.

2. Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния Професионален Регистър на Строителя изисква задължително да има лице по трудово правоотношение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството.

3. При първоначално вписване в регистъра на Камарата на строителите всяка фирма трябва да посочи поне едно лице на трудово правоотношение за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнението на строителството, преминало обучение през последните 12 месеца, проведено от лицензиран от Националната Агенция По Образование и Обучение център за професионално обучение.

Основните предимства които правят нашия дистанционен курс по-добрия избор:

– Не се налага да отсъствате от работното си място
– Не се налага да пътувате или служителите ви до мястото на обучение в най-натоварените часове
– Не се налага при провеждане на обучение в в друг град да плащате пътни разходи, командировъчни и хотели
– Не се налага да отделяте работници и служители от работа за дни
– Не се налага да прекъсвате работния процес

Изберете качествено Дистанционно обучение през интернет в удобно за вас време

Обучението се изваршва онлайн – и не се изискват специални компютърни умения!
Курсът включва видео лекции от високоспециализиран преподавател, текстови учебни материали за четене и тест за проверка на знанията.

Очакваме ви!

Крайна цена с включени всички данъци и такси: 145 лв.

E-mail: firma_miks@abv.bg

 

? ЗАПИШИ КУРС ?