Телефон: 0896622170; 0897948214

  ДИСТАНЦИОНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ


Услугата е бърза и коректна
Срока за обучение и получаване на Сертификата зависи от ВАС.
След като ни изпратите решен теста, който ви изпращаме, до 2 часа получавате сканиран “Сертификат” , а до края на деня ви го изпращаме по куриер.

Дистанционно обучение за Длъжностно Лице по ЗБУТ в Строителството

(задължителен ежегоден курс съгласно наредба  РД 07-2 , Закона за Камарата на Строителите и чл. 24 от Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд )

Обучението обхваща  следните основни точки:

1. Управление на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнение на строително-монтажни работи

2. Минимални изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР

3. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, координатора по ЗБУТ, строителя, техическия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки

4. Организация на строителната площадка и безопасно изпълнение на СМР. План по безопасност и здраве. Оценка на риска

5. Инструктаж и инструкции по безопасност и здраве при работа в строителната фирма

6. Задължения на длъжностните лица по безопасност и здраве

Повече информация за курса:

 • Обучаващата организация е  Център за Професионално Обучение  лицензиран о т НАПОО
 • След успешно завършване на курса получавате удостоверение приемано от всички контролни органи
 • Курсът е практически насочен и увлекателен
 • Дистанционното провеждане на курса носи допълнителни ползи за всички наши клиенти:
  • Стартират курсове много по често – съответно не е нужно да чакате  да се събере група
  • Имате достъп от всяка точка на България до най-уважаваните лектори
  • Експедитивност и ефективност
  • Спестявате пари от пътуване
  • Спестявате пари от хотели и командировки
  • Не се налага да отсъствате от работа
Крайна цена с включени всички данъци и такси: 80 лв.
E-mail: firma_miks@abv.bg